Spiritual Growth—Thursday, Aug. 4, 2011
Pavel Goia, Total Commitment